Privacy statement Carsub B.V.

1. Inleiding

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Carsub B.V. (‘Carsub’ of ‘wij’). Carsub is statutair gevestigd in Hengelo (O) en heeft haar kantoor aan de Hazenweg 2, 7556 BM in Hengelo (O). Carsub is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82210365. Onderde Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), kwalificeert Carsub als zogeheten verwerkingsverantwoordelijke. Carsub wenst je daarom ook bij deze te informeren over de persoonsgegevens die wij van je hebben en hoe wij daar mee omgaan.

Indien je vragen hebt over dit privacystatement of over de verwerking van je persoonsgegevens, kunt je via de website van Carsub het contactformulier invullen en/of een e-mailsturen naar Carsub.

Carsub behandelt alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in overeenstemming met de AVG en alle overige van toepassing zijnde wet-en regelgeving met betrekking tot privacy. Door middel van dit privacystatement informeert Carsub jouover de wijze waarop Carsub omgaat met je persoonsgegevens. Dit privacystatement is bedoeld om jeeen antwoord te kunnen geven op de volgende vragen:

 • Wie is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot je persoonsgegevens? (zie: 1)
 • Op welke manier ontvangenwij jepersoonsgegevens? (zie: 2)
 • Welke persoonsgegevens worden er verkregen? (zie: 3)
 • Op welke grondslag en voor welk doel verkrijgen wij je persoonsgegevens? (zie: 4)
 • Wie hebben er inzage in jepersoonsgegevens? (zie: 5)
 • Wat zijn jerechten met betrekking tot jepersoonsgegevens? (zie: 6)
 • Hoelang worden jepersoonsgegevens door ons bewaard? (zie: 7)
 • Welke beschermingsmaatregelen treffen wij? (zie: 8)

2. Ontvangst

Carsub ontvangt je persoonsgegevens als je onze website bezoekt, als jeeen aanvraagformulier en/of een contactformulier invult op onze website, als je een abonnement afsluit via onze websiteof andere producten of diensten van ons afneemten als je contact hebt met een vanonze werknemers, bijvoorbeeld via e-mail,telefoonof social-mediakanalen.

3. Persoonsgegevens

Carsub kan, met betrekking tot de onder punt 4 genoemde doeleinden, de volgende categorieën persoonsgegevens van je verzamelen en verwerken:

 • identificatiegegevens, zoals jenaam en geboortedatum;
 • contactgegevens, zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • aanvullende gegevens, zoals je identiteitsbewijs en rijbewijs;
 • financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer;
 • Carsub-accountgegevens, zoals je klantnummer en bestelgeschiedenis;
 • locatiegegevens via een GPS-tracker in jeauto;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of overjekrijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de onder punt 4 genoemde doeleinden.

Indien je gebruik wenst te maken van de optie een extra bestuurder aan te wijzen voor je auto, dan verzamelt en verwerkt Carsub bovenstaande persoonsgegevens eveneens van dezebetreffende bestuurder. Naast boven genoemde persoonsgegevens kan Carsub eveneens informatie verzamelen en verwerken welke wordt verkregen via de website of via het apparaat waarmee jeonze website bezoekt. Het kan daarbij gaan om:

 • locatiegegevens;
 • gegevens via andere websites, bijvoorbeeld wanneer je de website van Carsub bezoekt via Facebook of andere social-mediakanalen (volledigheidshalve wijst Carsub je op de privacystatements van deze partijen. Carsub is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Mocht jevia de website van Carsub op de website van een derdeterechtkomen, bekijk dan ook hier zorgvuldig het privacy statement en de overige voorwaarden).

4. Wettelijke gronden en doeleinden

Volgens de AVG mogen wij jepersoonsgegevens slechts verwerken indien wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Daarnaast mogen wij de persoonsgegevens slechts gebruiken voor die doeleinden waarvoor wij ze hebben verkregen.Wij kunnen jepersoonsgegevens verwerken op basis van een van de volgende gronden:

 • wij hebben jepersoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jewensen aan te gaan of die reeds tussen ons bestaat;
 • de verwerking van jepersoonsgegevens door ons is voor ons noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten;
 • wij verwerken jepersoonsgegevens omdat dit nodig is voor het behartigen van onze gerechtvaardigdebelangen.

Wij verzamelen je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om de door joubestelde producten of diensten te kunnen leveren;
 • om te kunnen reageren op jevragen over onze producten of diensten en om ujeinformatie te kunnen verstrekken over onze producten of diensten;
 • om een overeenkomst die tussen ons wordt en/of is aangegaan te kunnen uitvoeren;
 • om te controleren of jeidentiteit en financiële gegevens kloppen in verband met het leveren van onze producten of diensten;
 • om onze auto’s te allen tijde te kunnen tracken teneinde te voorkomen dat onze auto’s worden gestolen;
 • om onze producten en diensten te verbeteren;
 • om klachten over onze producten of diensten te kunnen onderzoeken en daar opvolging aan te kunnen geven;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • om nieuwbrieven en/of e-mails te kunnen sturen met aanbiedingen of informatie omtrent onze producten en diensten die voor jouwellicht interessant kunnen zijn;
 • om ons gerechtvaardigde ondernemersbelang te kunnen behartigen.

5. Ontvangers van je persoonsgegevens

Carsub kan in voorkomende gevallen jepersoonsgegevens delen met derde partijen, zoals de beheerder van onze website, marketingplatforms en distributie-en logistieke partners.Deze partijen verkrijgen jepersoonsgegevens slechts voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Derden aan wie Carsubjepersoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneensverantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.Als een derde jepersoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Carsub, dansluitenwij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Indien je bij ons een abonnementsaanvraag hebt ingediend, dan worden jepersoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst met Carsub gedeeld met een bedrijf dat ondere andere de kredietwaardigheid van onze klanten checkt, genaamd RentalCheck. RentalCheck kwalificeert hierbij als verwerker in de zin van de AVG.Ook zullen we je gegevens delen met de aanbieder van de auto die je zult gaan rijden. De identiteit van deze aanbieder wordt kenbaar gemaakt via de opdrachtbevestiging die je ontvangt. Verder zullen je bankgegevens worden gedeeld met het betaalplatform dat door Carsub wordt ingeschakeld, te weten Online Payment Platform.

Carsub zal jepersoonsgegevens niet delen met bedrijven diegevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Carsub zal je persoonsgegevens niet verkopen of anderszins tegen vergoeding verstrekken aan derde partijen.

6. Je rechten

Onder de AVG heb je alsbetrokkene de volgende rechten, die je kunt uitoefenen door een e-mail te sturen aan Carsub:

 • Dataportabiliteit: jekunt ons verzoeken jegegevens over te dragen aan een derde.
 • Vergetelheid: je kunt ons verzoeken je gegevens te verwijderen.
 • Bezwaar: jehebthet recht bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door ons.
 • Beperking: jekunt ons verzoeken om de verwerking te beperken.
 • Rectificatie: jekunt ons verzoeken je persoonsgegevens te wijzigen en/of aan te vullen.
 • Inzage: jekunt inzicht vragen in de persoonsgegevens die wij van je hebben.

Verzoeken met betrekking tot jepersoonsgegevens kunnen slechts door jezelf worden ingediend. Carsub kan je daarom vragen je identiteit kenbaar te maken, om te beoordelen of het verzoek rechtmatig is.

Carsub mag je verzoek tot inzage weigeren indien door inzage het recht op privacy van andere personen wordt geschonden, ten behoeve van bescherming van bedrijfsgeheimen of ten behoeve van bescherming van intellectueel eigendom. Indien jegegevens benodigd zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst of wettelijke verplichting, bestaat de mogelijkheid dat wij jegegevens (nog) niet kunnen verwijderen. Indien je een klacht hebtover hoe Carsub omgaat met jepersoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden door Carsub bewaard voor zolang als dat nodig is met betrekking tot het doel waarvoordeze zijn verkregen, of zolang nodig is onder de op ons rustende wettelijke verplichtingen(denk hierbij aan de fiscale bewaarplicht van ten minste 7 jaar).Aangezien het niet ondenkbaar is dat Carsubin de toekomst nogmaals diensten en/of producten aan jezalleveren, vernietigen wij het klantenbestand en daarmee jepersoonsgegevens niet na verloop van tijd. Wij zullen passende organisatorische en technische maatregelen (blijven) nemen om jepersoonsgegevens te beschermen. Daarnaast kunt je altijd gebruik maken van jerechten zoals beschrevenonderpunt 6 van dit privacystatement.

8. Bescherming

Carsub neemt de bescherming van je persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende organisatorisch een technische maatregelen teneinde verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegangen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

9. Wijzigingen

Carsub behoudt zich te allen tijde het recht voor dit privacystatementte wijzigen. Indien het privacystatement wordt gewijzigd, vervangt deze de vorige versie en wordt deze automatisch van kracht.