Algemene Voorwaarden Carsub B.V.

Download hier de Algemene Voorwaarden.

Carsub B.V. (‘Carsub’) is gevestigd aan de Wierdensestraat 2, 7607 GH in Almelo. Carsub is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82210365. Carsub biedt flexibele autoabonnementen aan via haar website www.carsub.nl (de ‘Website’).

Vrijheid en flexibiliteit in mobiliteit staan bij ons centraal, maar daarbij gelden wel enkele voorwaarden. Die zijn in deze algemene voorwaarden (de ‘Voorwaarden’) opgenomen. Deze Voorwaarden gelden voor alle abonnementsaanvragen, tot stand gekomen abonnementen, de ter beschikking gestelde auto’s en het gebruik daarvan. De Voorwaarden kunnen online worden ingezien en dienen akkoord te worden bevonden voordat een abonnementsaanvraag kan worden ingediend.

1 Totstandkoming van een Abonnement

1.1 Op de Website kun je een abonnementsaanvraag indienen voor een auto naar keuze. Carsub kan niet aan een aanbod op de Website worden gehouden indien je redelijkerwijs dient te begrijpen dat er sprake is van een fout of een vergissing in het aanbod. Een aanvaarding van een dergelijk aanbod brengt geen overeenkomst tot stand.

1.2 Carsub is niet verplicht een abonnementsaanvraag in behandeling te nemen en kan een aanvraag naar eigen inzicht weigeren. Eventueel al door jou betaalde bedragen met betrekking tot een geweigerde abonnementsaanvraag zullen worden teruggestort op je bankrekening.

1.3 De auto’s zijn en blijven te allen tijde eigendom van het autobedrijf die deze auto via Carsub heeft aangeboden (het ‘Autobedrijf’), en een auto wordt slechts aan jou in gebruik gegeven onder de voorwaarden en tegen de (betalings)verplichtingen zoals weergegeven in deze Voorwaarden.

1.4 Alle door jou opgegeven gegevens bij de abonnementsaanvraag dienen volledig en naar waarheid te zijn ingevuld. Je gegevens en je kredietwaardigheid worden gecontroleerd. Indien deze controle positief is, word je verzocht een kopie identiteitsbewijs en rijbewijs te delen. Als je dit hebt gedaan, akkoord bent gegaan met de Voorwaarden en Carsub de inschrijfkosten, de borg, alsmede de abonnementskosten voor de eerste maand heeft ontvangen, zal Carsub de abonnementsaanvraag bij een Autobedrijf neerleggen.

1.5 Zodra het Autobedrijf u als klant accepteert, wordt via de Website een opdrachtbevestiging afgegeven. Deze opdrachtbevestiging is voorzien van de details van de auto die aan jou ter beschikking wordt gesteld. Bij ontvangst van deze opdrachtbevestiging wordt het abonnement definitief gesloten (het ‘Abonnement’). Het Abonnement wordt rechtstreeks gesloten tussen het Autobedrijf en jou. Carsub is zelf geen partij bij het Abonnement dat tussen jou en het Autobedrijf tot stand komt, maar verzorgt wel alle communicatie, alsmede het geldverkeer, tussen jou en het Autobedrijf. De opdrachtbevestiging wordt geacht de juiste inhoud van het Abonnement weer te geven. Indien je een fout ontdekt in de opdrachtbevestiging, dien je dit binnen 5 dagen te melden aan Carsub.

1.6 Om een Abonnement af te kunnen sluiten dien je minimaal 24 jaar te zijn en over een geldig rijbewijs te beschikken die is afgegeven in de Europese Economische Ruimte (EER), en die je minimaal twee jaar in bezit hebt.

1.7 Voor het aangaan van een Abonnement geldt het herroepingsrecht. Dit houdt in dat je vanaf het moment van het aangaan van het Abonnement 14 dagen hebt om het Abonnement kosteloos te beëindigen door het invullen en toesturen van het herroepingsformulier op de Website. Eventueel al door jou betaalde bedragen met betrekking tot een beëindigd Abonnement binnen de herroepingstermijn zullen worden teruggestort op je bankrekening. Als je de auto binnen voornoemde 14 dagen in ontvangst neemt, is het niet langer mogelijk kosteloos te beëindigen. Beëindigen kan dan nog altijd binnen 14 dagen na het aangaan van het Abonnement, maar Carsub heeft daarbij het recht om de abonnementskosten naar rato van het gebruik in rekening te brengen.

1.8 Het merk, model en de uitvoering van de auto staan beschreven in de opdrachtbevestiging. Het kan zijn dat de auto niet beschikbaar is in de door jou gekozen kleur. Carsub zal het door jou gekozen merk en model dan in een andere kleur aanbieden, zonder dat daaraan extra kosten verbonden zijn. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7, geeft dit je niet het recht het Abonnement te beëindigen.

2 Looptijd en beëindiging van een Abonnement

2.1 Na de totstandkoming van het Abonnement zullen wij per e-mail een exacte datum met je afspreken waarop de auto door jou in ontvangst zal worden genomen. Je kunt er ook voor kiezen de auto af te laten leveren door middel van de conciërge service. De aanvullende kosten daarvan tref je aan op de tarievenlijst aangehecht als Bijlage 1 (de ‘Tarievenlijst’).

2.2 De ingangsdatum van een Abonnement is de datum waarop de betreffende auto wordt afgeleverd en door jou in ontvangst wordt genomen en het document ter bevestiging van afgifte van de auto is ondertekend door jou en door of namens het Autobedrijf.

2.3 Abonnementen eindigen niet van rechtswege. Een Abonnement ga je aan voor een periode van 30 dagen. Je kunt er voor kiezen een Abonnement te sluiten met een vaste looptijd van 6, 12 of 24 maanden. Een Abonnement wordt telkens automatisch verlengd met opeenvolgende perioden van 30 dagen (elk een ‘Abonnementsperiode’), tenzij jij of Carsub het Abonnement beëindigt met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen tegen het einde van een Abonnementsperiode. Ter illustratie: als jij of Carsub gedurende Abonnementsperiode 1 het Abonnement beëindigt, dan eindigt het Abonnement na verloop van Abonnementsperiode 2. Beëindiging kan geschieden via de Website.

2.4 Indien je een Abonnement met een vaste looptijd van 6,12 of 24 maanden voortijdig beëindigt, ben je aan Carsub een boete verschuldigd van 30% over de resterende looptijd van het Abonnement.

2.5 Carsub heeft het recht een Abonnement namens het Autobedrijf eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien je één van je verplichtingen op grond van deze Voorwaarden niet nakomt. Carsub behoudt zich bij beëindiging van het Abonnement te allen tijde het recht voor de auto op basis van revindicatie terug te halen ten behoeve van het Autobedrijf, waar deze auto zich dan ook bevindt. Alle kosten van een dergelijke revindicatie zullen aan jou worden doorberekend. De auto wordt dan gecontroleerd, en het inleverformulier (zie artikel 5) wordt ingevuld, zonder jouw aanwezigheid. Carsub behoudt zich het recht voor om eventuele door jou in de auto achtergelaten eigendommen onder zich te houden, totdat je alle openstaande bedragen hebt betaald.

2.6 Na de beëindiging ontvang je van Carsub een bevestiging en wordt afgesproken op welke datum en op welke locatie je de auto dient in te leveren. De auto wordt in jouw bijzijn gecontroleerd en er wordt een inleverformulier opgesteld. Voor de verdere procedure wordt verwezen naar artikel 5.

3 Inhoud van een Abonnement

3.1 Bij het Abonnement en het daarvoor verschuldigde Tarief (zoals gedefinieerd in artikel 4.1) zit inbegrepen (1) afschrijvingskosten, (2) rente op financiering, (3) reparaties, onderhoud en normale bandenvervanging, (4) houderschapsbelasting, (5) WA-verzekering met inzittendendekking, en (6) pechhulp.

3.2 Bij het Abonnement en het daarvoor verschuldigde Tarief zit niet inbegrepen algemene verbruikskosten, zoals (1) brandstof- en/of elektriciteitskosten, (2) het wassen en schoonmaken van de auto, (3) dagelijks onderhoud, zoals het aanvullen van vloeistoffen, (4) parkeerkosten en tolgelden, (5) verkeersboetes, (6) updates van het navigatiesysteem, en (7) noodzakelijke accessoires (denk aan kinderzitjes).

3.3 Elk Abonnement bevat een aantal door klant via de Website te kiezen vrije kilometers per maand. Eventuele meer gereden kilometers worden per maand achteraf in rekening gebracht tegen het tarief zoals weergegeven in de Tarievenlijst. Binnen twee werkdagen na het einde van een maand dien je de kilometerregistratie bij te werken in je account op de Website. Doe je dit niet, niet volledig, of onjuist, dan worden de eenmalige kosten zoals weergegeven in de Tarievenlijst in rekening gebracht. Eventueel minder gereden kilometers komen niet voor een vergoeding in aanmerking, maar kunnen bij verlenging van het Abonnement wel worden meegenomen.

4 Kosten en betaling

4.1 Voor het Abonnement ben je per 30 dagen een tarief verschuldigd, afhankelijk van de door jou gekozen auto, gekozen Abonnementsperiode en gekozen kilometrage, zoals inzichtelijk op de Website en zoals aangegeven op de opdrachtbevestiging (het ‘Tarief’). Het Tarief blijft gelijk zolang je de auto gebruikt, met dien verstande dat prijswijzigingen van de houderschapsbelasting, verzekeringen, leges, belastingen en andere van overheidswege doorgevoerde prijswijzigingen aan jou zullen worden doorberekend.

4.2 Alle vermelde prijzen op de Website, opdrachtbevestiging en Tarievenlijst zijn inclusief Btw, tenzij expliciet anders vermeld.

4.3 Bij het aangaan van je Abonnement hanteren wij eenmalige registratiekosten zoals inzichtelijk tijdens het aangaan van je Abonnement op de Website.

4.4 Bij het aangaan van je Abonnement brengen wij eenmalig borg in rekening ter hoogte van het Tarief, met een minimum van € 500,-. Na beëindiging van het Abonnement en het inleveren van de auto, zal de borg worden terugbetaald. Indien van toepassing worden de nog verschuldigde bedragen onder het Abonnement verrekend met de borg. Indien je de auto wenst om te ruilen voor een andere auto in overeenstemming met artikel 5, behoudt Carsub de borg. Indien de nieuw gekozen auto een hoger Tarief kent, zal het verschil in borg dat nog dient te worden voldaan bij de eerstvolgende factuur in rekening worden gebracht. Indien de nieuw gekozen auto een lager Tarief kent, zal het verschil in borg dat je nog dient te ontvangen op de eerstvolgende factuur in mindering worden gebracht.

4.5 Eventuele aanvullende kosten bij je Abonnement als gevolg van bepaalde omstandigheden zoals aangegeven op de Tarievenlijst, worden per maand achteraf bij je in rekening gebracht. Carsub behoudt zich het recht voor de Tarievenlijst met ingang van 1 januari van elk kalenderjaar te wijzigen.

4.6 De eerste betaling verschuldigd met betrekking tot een Abonnement bestaat uit de eenmalige registratiekosten, de borg en het eerste Tarief en kan via de Website bij het aangaan van het Abonnement worden voldaan.

4.7 Het Tarief voor opvolgende perioden van het Abonnement wordt per maand gefactureerd. Je dient de facturen te voldoen binnen de daarop vermelde betalingstermijn.

4.8 Indien een factuurbedrag niet tijdig wordt voldaan, word je in gebreke gesteld. Volgt dan alsnog geen betaling, dan zal de vordering worden overgedragen aan onze debiteurenbeheerder. Deze zal de vordering, verhoogd met haar administratiekosten aan jou voorleggen. Indien het openstaande bedrag vervolgens niet per direct voldaan wordt, behoudt Carsub zich het recht voor het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd haar rechten om wettelijke rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in rekening te brengen.

5 Om- en inwisselen van de auto

5.1 Gedurende je Abonnement kan je op elk moment, met inachtneming van een termijn van 30 dagen, je auto omwisselen voor een andere auto door een aanvraag daartoe te plaatsen via de Website. Je mag zo vaak van auto wisselen als je wilt, maar wel altijd met inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen en niet voordat je de nieuwe auto hebt ontvangen. Nadat Carsub eventuele aanvullende verschuldigde bedragen vanwege een hoger Tarief heeft ontvangen, zal een opdrachtbevestiging worden afgegeven. Deze opdrachtbevestiging is door het Autobedrijf voorzien van de details van de auto die aan jou ter beschikking wordt gesteld. Bij ontvangst van deze opdrachtbevestiging komt de wijziging van het Abonnement definitief tot stand. Totdat de nieuwe auto wordt geleverd en in ontvangst wordt genomen, behoud je de huidige auto. Voor het wisselen van de auto brengen we aanvullende kosten in rekening conform de Tarievenlijst.

5.2 Ook Carsub heeft het recht om gedurende je Abonnement je auto te allen tijde te vervangen door een andere auto. De vervangende auto zal hetzelfde merk en model hebben als de auto met betrekking waartoe je het Abonnement hebt afgesloten en zal gelijk zijn aan (of beter zijn dan) jouw vorige auto met betrekking tot de algehele staat. Wij informeren je tenminste 30 dagen van tevoren als wij jouw auto vervangen. Bij een wisseling op initiatief van Carsub, zullen geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

5.3 Wisselen van je auto kan door middel van:

5.3.1 conciërge service, zie de Tarievenlijst voor aanvullende kosten. Carsub informeert je over de datum waarop je auto zal worden vervangen. Zowel de in te leveren auto als de nieuwe auto worden in jouw bijzijn gecontroleerd en er wordt een opleverformulier en een inleverformulier opgesteld. De door een conciërge gereden kilometers komen voor jouw rekening. Je dient er zorg voor te dragen dat de auto met een volle tank c.q. accu (minimaal 80% geladen) wordt ingeleverd bij de conciërge; of

5.3.2 eigen initiatief, geen aanvullende kosten. Carsub informeert je over de datum waarop je auto zal worden vervangen, de locatie waar je de auto dient in te leveren en de locatie waar je de nieuwe auto kunt ophalen. Zowel de in te leveren auto als de nieuwe auto worden in jouw bijzijn gecontroleerd en er wordt een opleverformulier en een inleverformulier opgesteld.

5.4 Bij het inleveren van de auto dien je ervoor te zorgen dat alle persoonlijke bezittingen uit de auto verwijderd zijn, de auto schoon is gemaakt en met een volle tank c.q. volle accu wordt ingeleverd, de auto wordt ingeleverd zoals deze ook aan jou is geleverd, voorzien van alle meegeleverde zaken (denk aan sleutels, kentekenbewijs, handleiding, verzekeringspapieren), alle eventuele verzekeringsclaims zijn ingediend en elke vorm van schade aan ons is gemeld.

5.5 Voor het eerder of later inleveren of ophalen van de auto zonder dat daartoe afspraken zijn gemaakt, worden kosten berekend zoals aangegeven op de Tarievenlijst. Voor zover de auto later wordt ingeleverd, wordt het Abonnement geacht te zijn verlengd voor een periode van nogmaals 30 dagen conform artikel 2.3 en wordt het overeenkomstige Tarief in rekening gebracht. Daarnaast behoudt Carsub zich het recht voor aanvullende schadevergoeding te vorderen.

6 Autogebruik

6.1 Per Abonnement kunnen twee bestuurders worden aangemeld. De bestuurders dienen minimaal 24 jaar oud te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs afgegeven in de EER die ze minimaal twee jaar in bezit hebben en welke ze bij het gebruik van de auto te allen tijde bij zich moeten dragen. Het is niet toegestaan de auto in gebruik te geven aan een persoon die niet is aangemeld als bestuurder.

6.2 Je gebruikt de auto zorgvuldig en gaat er fatsoenlijk, zorgzaam en netjes mee om. Je mag geen veranderingen aanbrengen aan de auto. Je wordt geacht alle met betrekking tot de auto geldende instructies zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Carsub is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet goed in acht nemen van geldende instructies.

6.3 Elke bestuurder dient de van toepassing zijnde wet- en regelgeving volledig te volgen. Indien en voor zover de auto in het buitenland wordt gebruikt, dienen de bestuurders ook de daar van toepassing zijnde wet- en regelgeving te volgen. Meer in het bijzonder houden de bestuurders zich te allen tijde aan de geldende verkeersregels, stellen ze zich op de hoogte van en houden ze zich aan de gebruiksaanwijzingen en aanbevelingen van de fabrikant en het Autobedrijf en treffen ze alle voorzorgsmaatregelen om schade en diefstal te voorkomen.

6.4 In het geval van een ongeluk, schade of diefstal, zal je:

6.4.1 onmiddellijk contact opnemen met de politie en advies vragen ter zake van de te nemen stappen;

6.4.2 alle nodige informatie, bewijsmiddelen en documentatie verzamelen; en

6.4.3 contact opnemen met Carsub en met het Autobedrijf (informatie aanwezig in de auto), het schadeformulier invullen en naar het Autobedrijf toezenden.

6.5 De auto zal niet worden gebruikt:

6.5.1 door enige andere persoon dan de aangemelde bestuurders;

6.5.2 op onbegaanbaar terrein of op wegen die niet geschikt zijn voor auto’s;

6.5.3 om mee te racen;

6.5.4 als lesauto;

6.5.5 voor commerciële doeleinden (zoals bijvoorbeeld personen of goederenvervoer of (onder)huur);

6.5.6 door een bestuurder die onder invloed is van medicatie, alcohol of drugs of die als gevolg van ziekte verminderd daartoe in staat is;

6.5.7 om in te roken;

6.5.8 om licht ontvlambare, giftige of andere gevaarlijke stoffen in op te slaan of te vervoeren. Daarnaast zal de auto niet worden meegenomen naar landen buiten de lidstaten van de EER, zal de auto niet worden aangepast of gerepareerd zonder opdracht daartoe van Carsub of het Autobedrijf, en mag het kentekenbewijs niet in de auto worden achtergelaten.

6.6 Carsub behoudt zich het recht voor om de auto op elk moment te (laten) inspecteren. Je bent in een dergelijk geval verplicht medewerking aan deze inspectie te verlenen.

6.7 De auto is voorzien van een GPS-tracker.

7 Onderhoud

7.1 Je bent verplicht om zorg te dragen voor het onderhoud van de auto volgens het onderhoudsschema van de fabrikant en/of het Autobedrijf. Daarnaast dien je (wekelijks) het olie- koel-, remvloeistofniveau en de bandenspanning te controleren en eventueel aan te vullen.

7.2 Carsub regelt het geplande onderhoud en de wettelijk verplichte keuringen. Jij draagt er zorg voor dat de auto op tijd beschikbaar is op de daarvoor aangewezen locatie. Dit geldt ook indien de fabrikant een terugroepactie houdt of een onderhoudscampagne in gang zet.

7.3 Alle op de Website aangeboden auto’s worden standaard geleverd met zomerbanden of all-weather banden. Winterbanden zijn optioneel, maar zijn niet inbegrepen in het Abonnement en het Tarief. De kosten voor winterbanden verschillen per merk en model. Wil je winterbanden? Neem dan contact met ons op.

7.4 Wij controleren slijtage bij ieder gepland onderhoud in de garage en zorgen voor het noodzakelijke onderhoud. De erkende garage zal de slijtage van de onderdelen in alle redelijkheid beoordelen. Als je denkt dat onderhoud noodzakelijk is, neem dan contact met ons op.

8 Verzekeringen en aansprakelijkheid

8.1 De auto is minimaal WA Casco verzekerd en kent een inzittenden verzekering. Voor deze verzekeringen gelden de voorwaarden van de verzekeraar, die bij het Abonnement worden verstrekt en/of inzichtelijk zijn op de Website.

8.2 Het eigen risico bedraagt € 1.500,- per incident. Je kan er voor kiezen het eigen risico te verlagen. Daarvoor gelden de tarieven zoals opgenomen in de Tarievenlijst.

8.3 Als er schade ontstaat aan de auto, dient dit zo spoedig mogelijk aan Carsub te worden gemeld. De schade wordt in principe via Carsub verholpen. In de volgende gevallen zal je de kosten zelf dienen te dragen:

8.3.1 het eigen risico zoals bedoeld in artikel 8.2;

8.3.2 voor zover deze schade niet wordt gedekt door een met betrekking tot de auto afgesloten verzekering;

8.3.3 als je reparaties of onderhoud hebt laten doen zonder toestemming van Carsub en/of het Autobedrijf;

8.3.4 als je een van de bepalingen van deze Voorwaarden niet bent nagekomen;

8.3.5 reparaties of onderhoud ten behoeve van zaken die niet bij de auto horen zoals deze aan jou ter beschikking is gesteld;

8.3.6 als je verkeerd hebt getankt of opgeladen;

8.3.7 als de schade is ontstaan door handelen of nalaten van jou of een derde die jij toegang hebt gegeven tot de auto;

8.3.8 als je de auto niet hebt afgesloten of de sleutels daarin hebt achtergelaten;

8.3.9 als je de auto na een ongeval onbeheerd achterlaat.

8.4 Als je schade veroorzaakt aan een ander, welke niet onder een bij de auto behorende verzekering wordt gedekt, dan betaal je zelf de schade.

8.5 Het is niet toegestaan zelf gebreken te (laten) verhelpen. Gebreken aan de auto geven geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde bedragen, schadevergoeding of het recht het Abonnement te ontbinden.

8.6 Carsub is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van het Autobedrijf.

9 Overige bepalingen

9.1 Carsub behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen, waarbij Carsub jou ten minste zeven (7) dagen voor het ingaan van de gewijzigde Voorwaarden op de hoogte zal stellen van de wijzigingen.

9.2 Indien het nakomen van een verbintenis niet mogelijk is doordat Carsub hinder ondervindt van een situatie van overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 BW, kan Carsub haar verplichtingen met een passende periode opschorten. In het geval de situatie van overmacht langer duurt dan een maand, kan zowel jij als Carsub het Abonnement beëindigen, zonder dat daarvoor schadevergoeding verschuldigd is.

9.3 De Website wordt gratis ter beschikking gesteld. Carsub garandeert geen permanente of foutloze beschikbaarheid van de Website. Gegevens van algemene aard die op de Website worden getoond dienen als een algemene voorstelling van zaken en hieraan kan je geen rechten ontlenen.

9.4 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de materialen die daarop zichtbaar zijn, zijn het eigendom van Carsub of zijn haar in licentie gegeven. Het is niet toegestaan om (delen van) de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen of te bewerken, anders dan voor eigen, persoonlijk gebruik.

9.5 Carsub en het Autobedrijf verwerken je persoonsgegevens bij het nakomen van hun verplichtingen onder een Abonnement. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over hoe we omgaan met je persoonsgegevens vind je in ons privacy statement op de Website.

9.6 Je kunt je rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Carsub.

9.7 Als in rechte wordt geoordeeld dat (een gedeelte van) een bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zal dit de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden op geen enkele wijze beperken en zullen deze Voorwaarden worden toegepast alsof de nietige of vernietigde bepaling is vervangen door een bepaling met een doel en strekking vergelijkbaar met die van de nietige of vernietigde bepaling.

9.8 Op deze Voorwaarden, het Abonnement en alle andere rechtsbetrekkingen tussen Carsub en jou is het Nederlands recht van toepassing. Als er een geschil ontstaat, zullen we proberen hier in goed onderling overleg uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

TARIEVENLIJST CARSUB – CONSUMENT – 2024

Onderwerp Eenmalige kosten Incl. Btw
Inschrijfkosten€ 179,00
Borg, afhankelijk van het gekozen maandtarief, maar minimaal…€ 500,00
Wisselen auto (abonnement)€ 119,00
Conciërge service (per rit) € 150,00
Auto wisselen door conciërge service€ 150,00
Auto niet opgehaald op de overeengekomen ophaaldatum € 250,00
Eerder inleveren dan afgesproken/inleveren zonder afstemming€ 250,00
Niet of te laat inleveren/omruilen op afgesproken datum€ 500,00
Verlies laadkabel € 400,00
Schoonmaak service bij conciërge service
Reiniging i.v.m. rook of huisdieren
€ 175,00
Onjuiste/te late kilometerstand verstrekking€ 100,00
Te late betaling € 25,00
Administratie verwerking van bekeuring (bovenop boete)€ 25,00
Ingeleverde auto met een lege tank c.q. accu (exclusief brandstof c.q. kWh)€ 25,00
Verlies van het kentekenbewijs€ 90,00
Verlies van de contactsleutels€ 150,00
Verlies van de handleiding van de auto, verzekeringspapieren of schadeformulieren€ 25,00
Maandelijkse Kosten
OnderwerpIncl. Btw
Verlaging eigen risico naar € 1.000,00 p/m€ 40,00
Verlaging eigen risico naar € 500,00 p/m€ 75,00
Meerprijs meer gereden km€ 0,20